Menu Zamknij

Statut

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Polsko-Chińskie Stowarzyszenie Tradycyjnej
Medycyny Chińskiej i Akupunktury w dalszych postanowieniach statutu zwane
Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla realizacji celów statutowych. Siedzibą stowarzyszenia jest Rzeszów. Terenem działania jest
Rzeczpospolita Polska.

3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2017, poz. 210) oraz niniejszego statutu.

5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnych celach.

6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

7. Celem Stowarzyszenia jest niezarobkowe wykonywanie zadań z zakresu ochrony zdrowia
oraz pomocy społecznej a także działalność oświatowa. Zadania z zakresu ochrony zdrowia
Stowarzyszenie realizuje w oparciu o metody wypracowane w tradycyjnej medycynie
chińskiej.

8. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a) kursy, warsztaty, seminaria, sympozja, szkolenia zawodowe,
b) wydawnictwa prasowe i elektroniczne,
c) prowadzenie archiwum i biblioteki,
d) festiwale, imprezy popularyzujące idee zdrowia i sztuki, jako narzędzia zapobiegania
chorobom cywilizacyjnym
e) organizację zajęć, obozów i innych form podnoszących poziom profilaktyki
zdrowotnej, szczególnie wśród dzieci, młodzieży i osób starszych,
f) opracowanie systemu akredytacji potwierdzających uprawnienia zawodowe,
g) organizowanie i prowadzenie zabiegów przy wykorzystaniu technik tradycyjnej
medycyny chińskiej.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

9. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, w tym cudzoziemcy a także osoby
prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie posiada członków zwyczajnych, wspierających oraz honorowych.

10. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży
deklarację członkowską na piśmie oraz przedstawi pozytywną opinię dwóch członków
Stowarzyszenia.Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na
podstawie uchwałyZarządu Stowarzyszenia.

11. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i
prawnadeklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów
Stowarzyszenia.

12. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały
Zarządu.

13. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny
wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.Tytuł Członka Honorowego nadawany jest
przez Walne Zebranie na wniosek co najmniej 10 (dziesięciu) członków Stowarzyszenia.

14. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

15. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek.

16. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego ani czynnego
prawawyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym obradach Walnego Zebrania
a także innych organów, jeżeli zostaną zaproszeni na takie obrady. Poza tym członkowie
posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

17. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

18. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

19. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd:
• z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
• z powodu notorycznego braku udziału w pracach Stowarzyszenia,
• z powodu niepłacenia składek za trzy kolejne okresy,
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

20. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub
pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego
Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

21. Władzami Stowarzyszenia są Walne Zebranie Członków, Zarząd oraz Komisja
Rewizyjna.

22. Kadencja władz.
a) Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa sześć lat, a ich wybór
odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów
b) Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej
niż przez trzy kadencje.

23. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów
przyobecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, chyba że
dalszepostanowienia statutu stanowią inaczej.

24. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W
WalnymZgromadzeniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

25. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

26. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez
Zarząd Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym
czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub
pisemny
wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. W
przypadku, jeżeli Zarząd nie wykona wniosku o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Członków w terminie 30 dni od jego przekazania, wnioskodawcy mają prawo zwołać
zebranie samodzielnie.

27. Walne Zebranie zwoływane jest w formie pisemnej w terminie co najmniej 7 dni przed
wyznaczonym dniem zebrania. W przypadku, gdy członek Stowarzyszenia przekaże
Zarządowi adres poczty elektronicznej do korespondencji, przesłanie zawiadomienia o
zebraniu na taki adres uważane jest za prawidłowe zawiadomienie.Zebranie odbywa się w
siedzibie Stowarzyszenia lub w siedzibie Oddziału.

28. Uchwały Walnego Zebrania zapadają bezwzględną większością głosów w obecności
przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jestjawne. W przypadku braku
kworum, godzinę po wyznaczonym terminie obrad Zarząd może bez oddzielnych
zawiadomień rozpocząć obrady Walnego Zebrania, podczas którego uchwały mogą zapadać
niezależnie od liczby obecnych na nim członków.

29. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalania zmian statutu, w tym modyfikacja celów statutowych
c) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
d) udzielanie członkom Zarządu absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń
członków na rzecz Stowarzyszenia,
g) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
h) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub
jego władze,
i) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
j) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
k) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich
l) sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

30. Zarząd jest powołany do kierowania działalnością Stowarzyszenia i podejmowania
decyzji nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Stowarzyszenia a także
reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. Zarząd w swoich działaniach związany jest
uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać
wynagrodzenie za swoją działalność w Stowarzyszeniu, na warunkach zatwierdzonych przez
Komisje Rewizyjną.

31. Zarząd składa się z 2 do 7 osób w tym prezesa oraz maksymalnie dwóch wiceprezesów.
Prezesa i wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków. Oświadczenia woli w
imieniu Stowarzyszenia składa:
a) w czynnościach o wartości nie przekraczającej 1 000 (jeden tysiąc) złotych – jeden
członek Zarządu samodzielnie;
b) w czynnościach o wartości przekraczającej 1 000 (jeden tysiąc) złotych – dwóch
członków Zarządu łącznie.
c) W sprawach powierzonych uchwałą Zarządu do wykonania konkretnie
wskazanemu w uchwale członkowi Zarządu, bez ograniczeń związanych z
wartością czynności – wskazany w uchwale członek Zarządu.

32. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes. Posiedzenia mogą odbywać się za pośrednictwem
środków komunikowania się na odległość. W takich przypadkach uchwały zapadają w drodze
głosowania za pomocą poczty elektronicznej a do księgi uchwał załącza się wydruki
wiadomości przesłanych przez członków Zarządu.

33. Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c) sporządzanie planów pracy
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu
majątku Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
h) przyjmowanie i skreślanie członków,
i) określanie zakresu działalności statutowej nieodpłatnej i odpłatnej,
j) określanie zakresu prowadzonej działalności gospodarczej a także terminów
rozpoczęcia i zakończenia tej działalności a także form jej wykonywania

34. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
finansową Stowarzyszenia.

35. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz
sekretarza. Powierzenie stanowiska funkcyjnego w Komisji rewizyjnej następuje na mocy
uchwały Komisji Rewizyjnej.

36. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu, ustalania warunków wynagrodzenia członków
Zarządu oraz zasad zwrotu kosztów poniesionych przez nich w związku z pełnioną
funkcją,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz
d) zebrania Zarządu,
e) składanie wniosków o absolutorium dla członków Zarządu,
f) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków
g) powoływanie spośród swoich członków osoby reprezentującej Stowarzyszenie w umowach z członkiem zarządu oraz w sporach z nim,
h) nadzorowanie jednostek terenowych Stowarzyszenia.

37. W razie, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie
trwania kadencji,uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują
pozostaliczłonkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie
więcej niżpołowę składu organu.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

38. Majątek Stowarzyszenia powstajeze składek członkowskich, darowizn, spadków,
zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z
ofiarności publicznej.

39. Stowarzyszenia może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad
określonych w odrębnych przepisach, przy czym decyzję o podjęciu działalności
gospodarczej podejmuje Zarząd za zgodą Komisji Rewizyjnej. Dochód z działalności
gospodarczej służy do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału
między członków. Zarząd za zgodą Komisji rewizyjnej może postanowić o prowadzeniu
działalności gospodarczej w zakresie wykraczającym poza przedmiot działalności
Stowarzyszenia a także o tworzeniu i likwidacji spółek prawa handlowego a także
obejmowaniu akcji, udziałów lub praw i obowiązków wspólnika w istniejących spółkach
handlowych.

40. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd.

ROZDZIAŁ VI
JEDNOSTKI TERENOWE

41. Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne, zwane Oddziałami.
Oddziały nie posiadają oddzielnej osobowości prawnej ani majątku, nie powołują własnych
organów. Oddziały działają wyłącznie na podstawie niniejszego Statutu oraz regulaminów
zatwierdzanych przez organy Stowarzyszenia.

42. Oddziałem kieruje Dyrektor powołany uchwałą Walnego Zebrania. Dyrektor może
otrzymywać wynagrodzenie na zasadach określonych przez Komisję Rewizyjną. Komisja
Rewizyjna jest uprawniona do odwołania Dyrektora.

43. Utworzenie oraz rozwiązanie Oddziału następują na mocy uchwały Walnego Zebrania.

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

44. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszeniapodejmuje
Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3),przy obecności co
najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

45. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków
określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

46. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy
Prawo o Stowarzyszeniach.